Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login
MITTETULUNDUSÜHING
EESTI YORKSHIRE TERJERITE KLUBI
PÕHIKIRI
 
Mittetulundusühing Eesti Yorkshire Terjerite Klubi on sõltumatu, tähtajatu, vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille tegevus rajaneb omaalgatusel ja ühistegevuse põhimõtetel. Mittetulundusühing Eesti Yorkshire Terjerite Klubi juhindub oma tegevuses FCI (Federation Cynologique Internationale) yorkshire terjereid käsitlevatest eeskirjadest ja standarditest ning Eesti Kennelliidu (edaspidi: EKL) põhikirjast ja otsustest.
1.    Mittetulundusühingu nimi
1.1.    Käesolevas põhikirjas sätestatud mittetulundusühingu (edaspidi: Klubi) nimi on Mittetulundusühing Eesti Yorkshire Terjerite Klubi (lühend EYTK). Inglise keeles Estonian Yorkshire Terrier Club.
 
2.    Klubi asukoht
2.1.    Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
 
3.    Klubi eesmärk
3.1.    Eestis elavate, EKL-i tõuregistris olevate, yorkshire terjerite kasvatajate, aretajate ja omanike ühendamine ühtsesse organisatsiooni.
3.2.    Klubi propageerib ja aitab kaasa puhtatõuliste yorkshire terjerite pidamisele, kasvatamisele ja aretamisele Eesti Vabariigis.
3.3.    Klubi organiseerib ja korraldab yorkshire terjeritega seonduvaid loenguid, seminare, koolitusprogramme ning muid üritusi, mis aitavad kaasa põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.
3.4.    Klubi organiseerib ja korraldab koertenäitusi.
3.5.    Klubi liikmete põhikirjast tulenevate huvide kaitsmine Eestis ja välisriikides.
 
4.    Klubi eesmärkide saavutamise vahendid
4.1.    Eesmärkide saavutamiseks Klubi:
4.1.1.   kogub ja vahendab yorkshire terjerite kohta käivat infot;
4.1.2.   korraldab yorkshire terjerite näitusi, katseid, võistlusi, koolitusi Eesti Vabariigis;
4.1.3.   võtab osa vabariiklikest ja rahvusvahelistest näitustest ja üritustest, korraldab yorkshire terjeritega seonduvaid loenguid, seminare, koolitusprogramme ning muid üritusi;
4.1.4.   teeb koostööd EKL-ga, yorkshire terjerite Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ja teiste riikide yorkshire terjerite kasvatajate ja aretajate ning harrastajatega;
4.1.5.   avaldab arvamust yorkshire terjerite kasvatust ja aretust puudutavates küsimustes EKL-s;
4.1.6.   korraldab yorkshire terjerite kohta käiva teabe koostamist, kogumist, vahetamist ja levitamist ning erialase kirjanduse ja meenete müüki;
4.1.7.   autasustab koerakasvatajaid, koeri ning esitab neid autasustamiseks;
4.1.8.   valdab, kasutab, käsutab oma vara, omandab ning rendib vara;
4.1.9.   moodustab osakondi ja muid organeid Mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
 
5.    Klubi liikmed ja liikmeks vastuvõtmine
5.1.    Klubi liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kelle eesmärgiks on arendada Klubi tegevusega samalaadset tegevust ja kes kohustub järgima ja täitma Klubi põhikirja nõudeid ja Klubi juhtorganite otsuseid ning tasuma liikmemaksu.
5.2.    Klubi liikmelisus ei ole pärandatav.
5.3.    Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel.
 
6.    Klubist väljaastumine ja väljaarvamine
6.1.    Iga Klubi liige võib astuda Klubist vabalt välja, teatades sellest eelnevalt kirjalikult juhatusele.
6.2.    Liikme võib Klubist välja arvata Klubi juhatuse otsusega järgmistel juhtudel:
6.2.1.   põhikirja täitmata jätmise eest;
6.2.2.   Klubi juhatuse otsuste rikkumise ning EKL ja FCI eeskirjade rikkumise eest;
6.2.3.   Klubi olulisel määral kahjustamise tõttu.
6.3.     Liikmemaksu tasumata jätmise eest arvatakse liige Klubist välja automaatselt.
6.4.     Ühingust väljaarvatud liikmele teatatakse viivitamatult tema Klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest.
 
7.    Liikmete õigused
7.1.    Klubi liikmetel on õigus:
7.1.1.   osaleda Klubi üritustel;
7.1.2.   valida ja olla valitud Klubi juhatusse;
7.1.3.   osaleda ja hääletada Klubi üldkoosolekul või delegeerida oma hääl teisele Klubi liikmele;
7.1.4.   esitada juhatusele Klubi tegevust puudutavates küsimustes ettepanekuid ja arupärimisi;
7.1.5.   esitada Klubi organeile ettepanekuid;
7.1.6.   kasutada kindlaksmääratud korras Klubi sümboolikat.
 
8.    Klubi liikmete kohustused
8.1.    Klubi liikmed on kohustatud:
8.1.1.   järgima Klubi põhikirja ning täitma Klubi organite otsuseid ja korraldusi;
8.1.2.   hoidma ning otstarbekalt kasutama Klubi vara;
8.1.3.   teatama juhatusele Klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja isikuandmed;
8.1.4.   tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud korras liitumis- ja liikmemaksu.
 
9.    Üldkoosolek
9.1.    Klubi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
9.2.    Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl.
9.3.    Klubi üldkoosolekul võib osaleda iga Klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Klubi liige. Juriidilisest isikust liikmed võtavad üldkoosoleku tööst osa oma esindajate kaudu.
9.4.    Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
 
10. Üldkoosoleku pädevus
10.1.  Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Klubi tegevusega seotud küsimusi, v.a. küsimused,
mis on antud juhatuse pädevusse.
10.2.  Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
10.2.1. Klubi põhikirja muutmine ja täiendamine;
10.2.2. Klubi juhatuse liikmete valimine;
10.2.3. liitumis- ja liikmemaksude kehtestamine;
10.2.4. Klubi liikmete väljaarvamine Klubist;
10.2.5. Klubi eelarve ja selle täitmise aruande kinnitamine;
10.2.6. juhatuse tööle hinnangu andmine;
10.2.7. Klubi reorganiseerimine ja likvideerimine;
10.2.8. Klubi lõpetamine;
10.2.9. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;
10.2.10.   muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
10.2.11.   Klubi eesmärgi muutmine;
10.2.12.   aastaaruande kinnitamine;
10.2.13.   vajadusel revisjonikomisjoni valimine.
 
11. Üldkoosoleku läbiviimine
11.1.  Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus teatades üldkoosoleku toimumisest ette vähemalt 14 päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatisele lisatakse päevakord. Küsimustes, mida polnud päevakorras märgitud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud Klubi kõik liikmed.
11.2.  Üldkoosoleku avab juhatuse liige. Pärast koosoleku avamist valivad liikmed üldkoosoleku juhataja.
11.3.  Klubi üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on enam kui pool Klubi liikmetest või nende esindajatest. Juhul kui ei ole esindatud nõutav arv liikmetest, tuleb 15 päeva jooksul üldkoosolek uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata kohalviibivate liikmete või nende esindajate arvust.
 
12. Üldkoosoleku otsus
12.1.  Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Klubi liikmetest kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
12.2.  Käesolevas põhikirja punkt 10.2. alapunktide 10.2.1, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.7, 10.2.8, 10.2.9 puhul on otsuste vastuvõtmiseks vajalik üle 2/3 koosolekul osalenud või esindatud liikmete poolthäältest.
12.3.  Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile Klubi liikmetele.
12.4.  Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Klubi liikmete nõusolek.
12.5.  Klubi liige, kes on ka juhatuse või mõne muu organi liige, ei või hääletada Klubi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.
12.6.  Üldkoosoleku koosolekud protokollitakse. Otsuse protokolli kandmisel fikseeritakse, millise häälte arvuga otsuseid vastu võeti ning millised lahkarvamused esitati. Protokolli kirjutab alla koosoleku juhataja ning protokollija.
 
13. Juhatus
13.1.  Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Klubi tegevust juhatus. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek.
13.2.  Juhatusse kuulub kolm kuni viis liiget ja juhatuse liikmete volitused kestavad kolm aastat.
13.3.  Juhatuse otsused on kohustuslikud Klubi liikmetele.
13.4.  Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused tehakse poolhäälteenamusega ja nad vormistatakse kirjalikult.
13.5.  Juhatus on pädev üldkoosolekute vahelisel ajal otsustama kõiki küsimusi, mis ei ole antud üldkoosoleku ainupädevusse või teiste Klubi organite pädevusse.
13.6.  Juhatuse liikmel on õigus esindada Klubi kõigis õigustoimingutes.
13.7.  Juhatuse ülesandeks on:
13.7.1. Klubi põhikirjalise tegevuse praktiline korraldamine;
13.7.2. Klubi asjaajamine ja raamatupidamisarvestuse sisseseadmine ja korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele;
13.7.3. Klubi majandustegevuse korraldamine, põhi- ja väikevahendite ostmise ja võõrandamise korra määramine ning põhivahendite ostmise ja võõrandamise otsustamine;
13.7.4. Üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine.
13.8.  Juhatus võib Klubi liikmed vabastada liitumis- ja liikmemaksudest.
13.9.  Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda, kui tema kohustused Klubi ees on olulisel määral täitmata või on ilmnenud tema võimetus või soovimatus Klubi juhtida.
 
14. Järelevalve
14.1.  Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite üle.
14.2.  Juhatus vastutab üldkoosoleku ees Klubi tegevuse eest.
14.3.  Juhatus annab üldkoosolekule oma tegevusest aru vähemalt kord aastas.
 
15. Revisjonikomisjon
15.1.  Revisjonikomisjon on sõltumatu kontrollorgan, mis kontrollib Klubi tegevust vastavalt põhikirjale ja koosolekute otsustele üks kord aastas.
15.2.  Revisjonikomisjon valitakse kolmeliikmelisena üldkoosolekul kolmeks aastaks. Seda juhul, kui üldkoosolek otsustab revisjonikomisjoni valida.
 
16. Klubi majandusaasta
16.1.  Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 
17. Klubi vara
17.1.  Klubi vara tekib:
17.1.1. liikmete liitumis- ja liikmemaksudest;
17.1.2. Klubile tehtavatest annetustest ja eraldistest;
17.1.3. Klubi pangaarve intressidest;
17.1.4. muudest seadusega lubatud laekumistest;
17.2.  Klubi vara on jagamatu.
 
18. Klubi lõpetamine
18.1.  Klubi tegevuse võib lõpetada Klubi üldkoosoleku otsusega mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras.
                                                                                                                            
19. Klubi vara jaotus Klubi lõpetamise korral
19.1.  Kui pärast kreeditorite nõuete rahuldamist jääb järgi Klubi vara, antakse see üldkoosoleku otsusega tasuta üle mittetulundusühingule või organisatsioonile, mis tegutseb avalikes huvides ning mille eesmärgid on sarnased likvideeritava Klubi eesmärkidega.
 
20. Likvideerimine
20.1.  Klubi tegemise lõpetamiseks moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ning määrab selle töökorra.
20.2.  Likvideerijate tegevuse tulemused vormistatakse lõppaktiga, mis esitatakse likvideerimiskomisjoni poolt üldkoosolekule.
 
21. Klubi ühinemine ja jagunemine
21.1.  Klubi ühinemine ja jagunemine toimub Mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
Mittetulundusühing Eesti Yorkshire Terjerite Klubi põhikiri on kinnitatud 01.06.2013. aastal Klubi liikmete üldkoosoleku otsusena.